Etiske retningslinjer

etikk_28062023_2

Duri Fagprofil AS er en distributør, varehus og forhandler av byggematerialer, maskiner, verktøy og utstyr, samt for den profesjonelle håndverkere.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, Norge, mens våre varehus er lokalisert i Oslo og Billingstad, Norge.

Vi forplikter oss til å drive virksomheten på en etisk, juridisk, miljømessig og sosialt ansvarlig måte. Vi forventer tilsvarende prinsipiell oppførsel fra alle som har forretningsmessige forbindelser med Duri Fagprofil.

Vårt mål er at at alle ansatte på alle nivåer overholder standardene for forretnings- og personlig etikk når de utfører sine plikter og ansvar. Etikk handler om hva som er riktig og hvordan vi skal opptre i møte med andre.

Etiske retningslinjer skal sees i sammenheng med vår IT-instruks.

Følgende prinsipper er ment å sikre at selskapet vårt ledes på en etisk, sosialt ansvarlig og bærekraftig måte på alle sine områder.

Vi søker å påvirke våre samarbeidspartnere i inn og utland til å følge disse prinsippene.

Arbeidsforhold

Vi skal sørge for et sunt, hygienisk og trygt arbeidsmiljø for alle våre medarbeidere i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi skal iverksette tilstrekkelige tiltak for å forhindre ulykker, skader eller arbeidsbetinget sykdom.

Menneskerettigheter

• Alle arbeidere skal behandles rettferdig og med respekt. Vi skal ikke tolerere noen former for diskriminering eller trakassering, inkludert, men ikke begrenset til, alder, religion, kjønn, seksuell legning, politisk oppfatning, etnisitet eller funksjonshemming.

• Vi må sikre at ingen arbeidere utsettes for fysisk, seksuell eller psykologisk trakassering eller annen krenkende, truende eller umenneskelig oppførsel. Vi skal gi arbeidere tilgang til klagemekanismer.

• Arbeidstakere skal få relevant og dokumentert helse- og sikkerhetsopplæring, og slik opplæring skal gjentas med jevne mellomrom.

Antikorrupsjon

• Bestikkelser, korrupsjon og svindel, eller forsøk på dette, er forbudt.

• Gaver og gjestfrihet til Duri Fagprofil-representanter skal unngås. Høflighetsgaver bør være av ubetydelig verdi.

• Vi skal overholde konkurranseregler, og ikke være involvert i ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling.

Miljø

• Miljøpåvirkning skal vurderes gjennom hele verdikjeden. Vi søker å arbeide etter internasjonalt anerkjente miljøstyringsprinsipper og etablere en plan for reduksjon av miljøpåvirkninger, samt følge opp og dokumentere arbeidet.

• Duri Fagprofil AS er sertifisert Miljøfyrtårnsbedrift.